ระบบตรวจสอบผลการสอบ

rtafanew
ประกาศ

 สำหรับผู้สอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพอากาศ 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

สามารถเข้าดูผลสอบรายวิชาของตนเองได้ 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๒๐ ส.ค.๕๗ เวลา ๒๓.๕๙ น.


ข้อมูลสนามสอบ นตท.(ทอ.) ปี ๕๗

 

  การปฎิบัติในการสอบภาควิชาการ new
 
       ๑. แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถาบัน
 
       ๒. ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือ
 
                บัตรประจำตัวอื่นๆใดที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครและ
 
                เลขบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ

 

 

ข้อมูลสถานที่สอบ

     สนามสอบ ม.รามคำแหง (หัวหมาก)

     

การขอรับคะแนนเพิ่ม

สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์ขอรับสิทธิคะแนนเพิ่ม ตามระเบียบกองทัพไทย ว่าด้วย โรงเรียนเตรียมทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ รายละเอียดดังนี้

          ๑. ประเภทที่ ๑ (ได้คะแนนเพิ่มในการสอบทุกรอบ) ตามข้อ ๑๙.๓ และ ๑๙.๔ (รายละเอียดตาม ตามผนวก ก ) ผู้สมัครกรอกข้อความในแบบขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ(ตามผนวก ข)โดยผู้สมัครหรือผู้ปกครองต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ

ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน มาที่


ภายในวันศุกร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗(โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

หากเกินกำหนดถือว่าสละสิทธิในการขอรับคะแนนเพิ่ม

     

     ๒.ประเภทที่ ๒(ได้คะแนนเพิ่มในการสอบรอบสอง) ตามข้อ ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ (รายละเอียดตาม ตามผนวก ก ) ผู้สมัครกรอกข้อความในแบบขอรับสิทธิ์คะแนนเพิ่มพิเศษ(ตามผนวก ข)โดยผู้สมัครหรือผู้ปกครองต้องลงนามรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ยื่นเอกสารให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร โรงเรียนนายเรืออากาศ ในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐น.-๑๔.๐๐น.(วันทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย)

 

หมายเหตุ ๑.กรณีผู้สมัครส่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบไม่ลงทะเบียนหากเอกสารสูญหาย โรงเรียนนายเรืออากาศจะไม่รับผิดชอบ โดยจะถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้สมัคร

        ๒.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศ โทรศัพท์ ๐๒ ๕๓๔ ๐๕๒๑-๒ (ในวันและเวลาราชการ)

 

แจ้งข่าวสารการรับสมัคร นตท.(ทอ.) ๕๗

คลิกเพื่อดูกำหนดการรับสมัคร

 

การปฎิบัติในการสอบภาควิชาการ new

       ๑. แต่งกายชุดนักเรียน หรือชุดเครื่องแบบสถาบัน

       ๒. ผู้สมัครต้องแสดงบัตรประจำตัวสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือ

                บัตรประจำตัวอื่นๆใดที่ทางราชการออกให้ ที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครและ

                เลขบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ควบคุมสอบ มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ


เรียน ผู้สมัครสอบ นตท.(ทอ.)๕๗

           ขณะนี้ท่านสามารถตรวจสอบสถานที่สอบ นตท.(ทอ.) ประจำปี ๒๕๕๗ ได้แล้วโดยเลือกเมนู "ข้อมูลสนามสอบ นตท.(ทอ.) ปี ๕๗" ด้านซ้ายมือ หรือ คลิกที่นี่

            สำหรับผู้สมัครที่รูปถ่ายมีปัญหา ให้ท่านช่วยสแกนรูป หรือถ่ายภาพ ชุดนักเรียนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปถ่าย 1 นิ้ว ติดบัตรทั่วไป ที่สามารถมองเห็นและระบุตัวบุคคลได้ชัดเจน ฉากหลังเป็นสีพื้นเรียบ แล้วส่งมาที่ e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมระบุ ชื่อ สกุล พร้อมเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร เพื่อความถูกต้องในการแก้ไขภาพ


 

Get Adobe Flash player